ПОДДЪРЖАНЕ И ОБСЛУЖВАНЕ


​​Извършване на цялостната дейност
по сервизно техническо обслужване на:
ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛНИ
СИСТЕМИ

Съгласно изискванията на СД CEN/TS 5414 

"Пожароизвестителни системи. Част 14: Указания за планиране, проектиране, инсталиране, въвеждане в експлоатация, използване и поддържане"
АВТОМАТИЧНИ СПРИНКЛЕРНИ
ПОЖАРОГАСИТЕЛНИ ИНСТАЛАЦИИ

Съгласно изискванията на БДС EN 12845

"Стационарни пожарогасителни инсталации.
Автоматични спринклерни инсталации.
Проектиране, монтиране и подържане"
СТАЦИОНАРНИ ПОЖАРОГАСИТЕЛНИ
СИСТЕМИ С ПРАХ 

Съгласно изискванията на БДС EN 12416-2

„Стационарни пожарогасителни инсталации. 
​Инсталации с прах. Част 2: Проектиране,
​изграждане и поддържане“
ПОЖАРОГАСИТЕЛНИ ИНСТАЛАЦИИ
ЗА ГАСЕНЕ С ГАЗООБРАЗНИ ВЕЩЕСТВА 

Съгласно изискванията на БДС EN 15004-1

Стационарни пожарогасителни инсталации.
Инсталации за гасене с газообразни вещества.
Част 1: Проектиране, монтиране и поддържане.
СТАЦИОНАРНИ ПОЖАРОГАСИТЕЛНИ ИНСТАЛАЦИИ
ЗА ГАСЕНЕ С ПЯНА 

Съгласно изискванията на БДС EN 13565-2

Стационарни пожарогасителни инсталации.
Инсталации с пяна.
Част 2: Проектиране, изграждане и поддържане.
СТАЦИОНАРНИ ПОЖАРОГАСИТЕЛНИ ИНСТАЛАЦИИ
ЗА ГАСЕНЕ С КОНДЕНЗИРАЛИ АЕРОЗОЛИ

Съгласно изискванията на СД CEN/TR 15276-2

Стационарни пожарогасителни инсталации.
Пожарогасителни инсталации с кондензирали аерозоли. Част 2: Проектиране, монтиране и поддържане.
СТАЦИОНАРНИ ПОЖАРОГАСИТЕЛНИ ИНСТАЛАЦИИ
С РАЗПРЪСНАТА СТРУЯ ВОДА

Съгласно изискванията на СД CEN/TS 14816

Стационарни пожарогасителниинсталации.
Инсталации с разпръскване на вода.
Проектиране, монтиране и поддържане.
СТАЦИОНАРНИ ПОЖАРОГАСИТЕЛНИ ИНСТАЛАЦИИ
С ВЪГЛЕРОДЕН ДИОКСИД

Съгласно изискванията на  БДС ISO 6183

Технически съоръжения за защита срещу пожар.
Гасителни системи с въглероден диоксид за използване
в помещения. Проектиране и монтиране.
СИСТЕМИ ЗА
ГЛАСОВО УВЕДОМЯВАНЕ

Съгласно изискванията на БДС EN 60849

Звукови системи за извънредни ситуации.
ИНСТАЛАЦИИ ЗА ВЪТРЕШНИ
ПОЖАРНИ КРАНОВЕ

Съгласно изискванията на  БДС EN 671-3

​Стационарни противопожарни системи. Системи с маркуч. Част 3: Поддържане на макари с полутвърд маркуч и системи с плосък маркуч
ИНСТАЛАЦИИ ЗА ВЪНШНИ ПОЖАРНИ ХИДРАНТИ
Съгласно изискванията на Наредба
№ 8121з-647 от 01.10.2014 г.

за Правилата и нормите за
пожарна безопасност при
експлоатация на обектите.
СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ
НА ДИМ И ТОПЛИНА

Съгласно изискванията на БДС EN 12101

Системи за управление на дим и топлина.