Сертификат за внедрената си система за управление на качеството получи ПроектСервиз инженеринг ЕООД

ПроектСервиз инженеринг ЕООД получи сертификат ISO9001:2015 
за внедрена система за управление на качеството

в област на приложение

ПРОЕКТИРАНЕ, ПРОТИВОПОЖАРНО ОБЕЗОПАСЯВАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРЕВАНТИВНИ И
ОРГАНИЗАЦИОННИ МЕРОПРИЯТИЯ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ В ОБЕКТИ.
ПРОЕКТИРАНЕ, ИЗГРАЖДАНЕ, ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ, ПОДДЪРЖАНЕ И ОБСЛУЖВАНЕ НА
ПОЖАРОГАСИТЕЛНИ СИСТЕМИ, ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛНИ СИСТЕМИ, СИСТЕМИ ЗА ГЛАСОВО
УВЕДОМЯВАНЕ, СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДИМ И ТОПЛИНА, ПОЖАРНИ КРАНОВЕ, СИГНАЛНО
ОХРАНИТЕЛНИ СИСТЕМИ, СИСТЕМИ ЗА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ, СИСТЕМИ ЗА КОНТРОЛ НА ДОСТЪПА,
ТЕЛЕФОННИ СИСТЕМИ. СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ НА НОСИМИ И ВОЗИМИ ПОЖАРОГАСИТЕЛИ.