Повишаване продуктивността на работните екипи

Следвайки предписанията на внедрената система ISO 14001:2015 за управление по отношение на околната среда, както и резултатите от анализите над работния процес, от началото на 2022г. „ПроектСервиз Инженеринг“ ЕООД предприе стъпки по оптимизиране използването на хартия и повишаване на продуктивността на работните екипи.

​Очакванията ни за 2022г. е да спестим половин тон хартия, което се равнява на 7 спасени дървета, както и да успеем да повишим продуктивността на работните екипи в рамките на 15%-20%.

Сигурни сме, че с избора ни на облачната платформа Microsoft365 SharePoint, ще успеем да реализираме поставените цели!