Нов сертификат беше издаден на Проектсервиз Инженеринг ЕООД

Главна дирекция  "Пожарна безопасност и защита на населението" към МВР издаде на Проектсервиз инженеринг 
ДОКУМЕНТ ЗА ПРАВОСПОСОБНОСТ (СЕРТИФИКАТ) с №1983р-7294 / 21.05.2019 г.
за осъществяване на дейности, свързани с монтаж, сервизно обслужване, поддръжка, ремонт или извеждане от експлоатация на стационарно противопожарно оборудване съдържащо флуорсъдържащи парникови газове.