СЕРТИФИКАТИ

СЕРТИФИКАТ № / CERTIFICATE No. 38302/19/S
УДОСТОВЕРЯВА, ЧЕ СИСТЕМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО НА
IT IS HEREBY CERTIFIED THAT THE QUALITY MANAGEMENT SYSTEM OF
ПРОЕКТСЕРВИЗ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД / PROJECTSERVICE ENGINEERING LTD
УЛ. АНА ФЕЛИКСОВА 16, ВХ. 3, ЕТ. 4, АП. 13, ВАРНА 9000, БЪЛГАРИЯ
16, ANA FELIKSOVA STR., ENTR. 3, FL. 4, AP. 13, 9000 VARNA, BULGARIA
БУЛ. ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ 263А, ЕТ. 2, ОФИС 1Б, ВАРНА 9000, БЪЛГАРИЯ
263A, TSAR OSVOBODITEL BLVD., FL. 2, OFFICE 1B, 9000 VARNA, BULGARIA

И ТЕХНИТЕ ОБЕКТИ / AND THEIR OPERATIONAL YARDS
СЪОТВЕТСТВА НА СТАНДАРТ / IS IN COMPLIANCE WITH THE STANDARD
ISO 9001:2015
С ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ / FOR THE FOLLOWING FIELD(S) OF ACTIVITIES

ПРОЕКТИРАНЕ, ПРОТИВОПОЖАРНО ОБЕЗОПАСЯВАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРЕВАНТИВНИ И
ОРГАНИЗАЦИОННИ МЕРОПРИЯТИЯ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ В ОБЕКТИ.
ПРОЕКТИРАНЕ, ИЗГРАЖДАНЕ, ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ, ПОДДЪРЖАНЕ И ОБСЛУЖВАНЕ НА
ПОЖАРОГАСИТЕЛНИ СИСТЕМИ, ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛНИ СИСТЕМИ, СИСТЕМИ ЗА ГЛАСОВО
УВЕДОМЯВАНЕ, СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДИМ И ТОПЛИНА, ПОЖАРНИ КРАНОВЕ, СИГНАЛНО
ОХРАНИТЕЛНИ СИСТЕМИ, СИСТЕМИ ЗА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ, СИСТЕМИ ЗА КОНТРОЛ НА ДОСТЪПА,
ТЕЛЕФОННИ СИСТЕМИ. СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ НА НОСИМИ И ВОЗИМИ ПОЖАРОГАСИТЕЛИ.

DESIGN, FIRE SAFETY AND IMPLEMENTATION OF PREVENTIVE AND ORGANIZATIONAL MEASURES TO ENSURE
FIRE SAFETY IN SITES. DESIGN, CONSTRUCTION, COMMISSIONING, MAINTENANCE AND SERVICE OF FIRE
EXTINGUISHING SYSTEMS, FIRE ALARM SYSTEMS, VOICE NOTIFICATION SYSTEMS, SMOKE AND HEAT
MANAGEMENT SYSTEMS, FIRE HYDRANTS, SIGNALLING SECURITY SYSTEMS, VIDEO SURVEILLANCE
SYSTEMS, ACCESS CONTROL SYSTEMS, TELEPHONE SYSTEMS. SERVICING OF PORTABLE AND CARRYING
FIRE EXTINGUISHERS.


Първо издание                 Валидност до                  Последна промяна           Подновен на
First Issue                           Expiry Date                      Revision date                     Renewal decision date
19.06.2019                          18.06.2025                       15.06.2022                          15.06.2022

Kalin Panev
Bulgaria Certification
Head
МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
Главна дирекция
"Пожарна безопасност и защита на населението"

ДОКУМЕНТ ЗА ПРАВОСПОСОБНОСТ
(СЕРТИФИКАТ)
№1983р-7294 / 21.05.2019 г.
фирма: "ПРОЕКТСЕРВИЗ ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД

адрес: гр. Варна, п.к. 9000,
ул. Ана Феликсова 16 вх. 3, ет. 4, ап. 13

ЕИК: 204581195

за осъществяване на дейности, свързани с монтаж, сервизно обслужване, поддръжка, ремонт или извеждане от експлоатация на стационарно противопожарно оборудване съдържащо флуорсъдържащи парникови газове.

Валидност: пет години от датата на издаване.

Сертификатът се издава на основание чл. 17б, ал. 3, т. 2 от Закона за чистотата на атмосферния въздъх във връзка с прилагането на Регламент (ЕО) №1005/2009, Регламент (ЕС) № 517/2014 и Регламент (ЕО) №304/2008.

Настоящият сертификат е в пълно съответствие с чл. 8 от Регламент (ЕО) №304/2008 и прилагането му в други страни членки на ЕС е съглъсно разпоредбите на чл. 13 от цитирания регламент.

Настоящият сертификат не представлява разрешение за осъществяване на дейности по смисъла на чл. 1291 т. 4 и 5 от Закона на МВР


ДИРЕКТОР:
Главен комисар инж. Николай Николов
СЕРТИФИКАТ № 38302/19/S
УДОСТОВЕРЯВА, ЧЕ СИСТЕМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО НА
ПРОЕКТСЕРВИЗ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД
УЛ. АНА ФЕЛИКСОВА 16, ВХ. 3, ЕТ. 4, АП. 13, ВАРНА 9000, БЪЛГАРИЯ
БУЛ. ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ 263А, ЕТ. 2, ОФИС 1Б, ВАРНА 9000, БЪЛГАРИЯ

И ТЕХНИТЕ ОБЕКТИ

СЪОТВЕТСТВА НА СТАНДАРТ
 
ISO 9001:2015

С ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ
ПРОЕКТИРАНЕ, ПРОТИВОПОЖАРНО ОБЕЗОПАСЯВАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРЕВАНТИВНИ И ОРГАНИЗАЦИОННИ МЕРОПРИЯТИЯ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ В ОБЕКТИ. ПРОЕКТИРАНЕ, ИЗГРАЖДАНЕ, ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ, ПОДДЪРЖАНЕ И ОБСЛУЖВАНЕ НА ПОЖАРОГАСИТЕЛНИ СИСТЕМИ, ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛНИ СИСТЕМИ, СИСТЕМИ ЗА ГЛАСОВО УВЕДОМЯВАНЕ, СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДИМ И ТОПЛИНА, ПОЖАРНИ КРАНОВЕ, СИГНАЛНО ОХРАНИТЕЛНИ СИСТЕМИ, СИСТЕМИ ЗА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ, СИСТЕМИ ЗА КОНТРОЛ НА ДОСТЪПА, ТЕЛЕФОННИ СИСТЕМИ. СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ НА НОСИМИ И ВОЗИМИ ПОЖАРОГАСИТЕЛИ.

19.06.2019

Kalin Panev
Bulgaria Certification
Head
Teletec electronics

СЕРТИФИЦИРАН ИНСТАЛАТОР

Компания:
Име: ПроектСервиз Инженеринг ЕООД
Град: Варна
Държава: България
Сертиф. № BG/V/2017000140

Телетек Електроникс удостоверява, че горепосочената фирма е получила статут на СЕРТИФИЦИРАН ИНСТАЛАТОР и следователно е компетентен да инсталира, въвежда в експлоатация и поддържа Пожароизвестителни системи, производство на Телетек Електроникс АД. Всички подробности за този статут са формулирани в споразумение между инсталатора и Телетек ЕООД. Статутът на Сертифициран Инсталатор е валиден за период от 2 години

Дата: 27.10.2017 г.

Партньор на 
Телетек Електроникс АД за България

Мариела Маджарова
Изпълнителен Директор
Телетек Електроникс
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

РАЗРЕШЕНИЕ
№738/07.07.2017 г

ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО" - МВР издава настоящото разрешение на "ПРОЕКТСЕРВИЗ ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД, ЕИК 204581195, със седалище и адрес на управление гр. Варна, ул. "Марко Балабанов" №5

да осъществява следните дейности по чл. 129, ал. 2, т. 1 - 5 от ЗМВР: "поддържане и обслужване на противопожарни системи и съоръжения" на територията на цялата страна.

Настоящото разрешение е безсрочно.
ДИРЕКТОР
ГЛАВЕН КОМИСАР:
Николай Николов
UniPOS


Изх. № 742/ 01.07.2019 г.

ОТОРИЗАЦИОННО ПИСМО

С настоящият документ оторизирам:

ПРОЕКТСЕРВИЗ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД, с адресна
регистрация: Варна, жк. Възраждане, ул. ж.к. Възраждане, ул. Ана Феликсова No 16, вх. 3, ет. 4, ап. 13, да продава, инсталира, настройва, поддържа и обслужва продуктите на
“УниПОС” ООД на територията на Република България.

Управител: инж. Христо Димитров, „УниПОС” ООД, с адрес на
Регистрация: гр. Плевен, ул. „Сан Стефано” 47

Оторизационното писмо е с валидност 6 месецаУправител:
 Дипл. Инж. Хр. Димитров 
CERTIFICATE No. СЕРТИФИКАТ №
EMS-8759/S
ПРОЕКТСЕРВИЗ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД
PROJECTSERVICE ENGINEERING LTD

УЛ. АНА ФЕЛИКСОВА 16, ВХ. 3, ЕТ. 4, АП. 13, ВАРНА 9000, БЪЛГАРИЯ
16, ANA FELIKSOVA STR., ENTR. 3, FL. 4, AP. 13, 9000 VARNA, BULGARIA
БУЛ. ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ 263А, ЕТ. 2, ОФИС 1Б, ВАРНА 9000, БЪЛГАРИЯ
263A, TSAR OSVOBODITEL BLVD., FL. 2, OFFICE 1B, 9000 VARNA, BULGARIA
И ТЕХНИТЕ ОБЕКТИ
AND THEIR OPERATIONAL YARDS
DESIGN, FIRE SAFETY AND IMPLEMENTATION OF PREVENTIVE AND ORGANIZATIONAL MEASURES TO ENSURE FIRE SAFETY IN SITES. DESIGN, CONSTRUCTION, COMMISSIONING, MAINTENANCE AND SERVICE OF FIRE
EXTINGUISHING SYSTEMS, FIRE ALARM SYSTEMS, VOICE NOTIFICATION SYSTEMS, SMOKE AND HEAT MANAGEMENT SYSTEMS, FIRE HYDRANTS, SIGNALLING SECURITY SYSTEMS, VIDEO SURVEILLANCE SYSTEMS,
ACCESS CONTROL SYSTEMS, TELEPHONE SYSTEMS. SERVICING OF PORTABLE AND CARRYING FIRE EXTINGUISHERS.

ПРОЕКТИРАНЕ, ПРОТИВОПОЖАРНО ОБЕЗОПАСЯВАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРЕВАНТИВНИ И ОРГАНИЗАЦИОННИ МЕРОПРИЯТИЯ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ В ОБЕКТИ.
ПРОЕКТИРАНЕ, ИЗГРАЖДАНЕ, ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ, ПОДДЪРЖАНЕ И ОБСЛУЖВАНЕ НА ПОЖАРОГАСИТЕЛНИ СИСТЕМИ, ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛНИ СИСТЕМИ, СИСТЕМИ ЗА ГЛАСОВО УВЕДОМЯВАНЕ, СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДИМ И ТОПЛИНА, ПОЖАРНИ КРАНОВЕ, СИГНАЛНО ОХРАНИТЕЛНИ СИСТЕМИ,
СИСТЕМИ ЗА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ, СИСТЕМИ ЗА КОНТРОЛ НА ДОСТЪПА, ТЕЛЕФОННИ СИСТЕМИ. СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ НА НОСИМИ И ВОЗИМИ ПОЖАРОГАСИТЕЛИ.


УДОСТОВЕРЯВА, ЧЕ СИСТЕМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ ПО ОТНОШЕНИЕ
НА ОКОЛНАТА СРЕДА НА
IT IS HEREBY CERTIFIED THAT THE ENVIRONMENTAL  
MANAGEMENT SYSTEM OF
С ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ / FOR THE FOLLOWING FIELD(S) OF ACTIVITIES
ЗА СЛЕДНИТЕ ОПЕРАТИВНИ СТРУКТУРИ / IN THE FOLLOWING OPERATIONAL UNITS

СЪОТВЕТСТВА НА СТАНДАРТ
IS IN COMPLIANCE WITH THE STANDARD

ISO 14001:2015

 
RINA Services S.p.A.
Via Corsica 12 - 16128 Genova Italy
 IAF:18   IAF:19   IAF:28   IAF:34

Първо издание
First Issue

Последна промяна
Revision date

Валидност до
Expiry Date 01.09.2024

Kalin Panev
Bulgaria Certification
Head
CERTIFICATE No. СЕРТИФИКАТ №
OHS-4463
ПРОЕКТСЕРВИЗ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД
PROJECTSERVICE ENGINEERING LTD

УЛ. АНА ФЕЛИКСОВА 16, ВХ. 3, ЕТ. 4, АП. 13, ВАРНА 9000, БЪЛГАРИЯ
16, ANA FELIKSOVA STR., ENTR. 3, FL. 4, AP. 13, 9000 VARNA, BULGARIA
БУЛ. ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ 263А, ЕТ. 2, ОФИС 1Б, ВАРНА 9000, БЪЛГАРИЯ
263A, TSAR OSVOBODITEL BLVD., FL. 2, OFFICE 1B, 9000 VARNA, BULGARIA
И ТЕХНИТЕ ОБЕКТИ
AND THEIR OPERATIONAL YARDS
DESIGN, FIRE SAFETY AND IMPLEMENTATION OF PREVENTIVE AND ORGANIZATIONAL MEASURES TO ENSURE FIRE SAFETY IN SITES. DESIGN, CONSTRUCTION, COMMISSIONING, MAINTENANCE AND SERVICE OF FIRE
EXTINGUISHING SYSTEMS, FIRE ALARM SYSTEMS, VOICE NOTIFICATION SYSTEMS, SMOKE AND HEAT MANAGEMENT SYSTEMS, FIRE HYDRANTS, SIGNALLING SECURITY SYSTEMS, VIDEO SURVEILLANCE SYSTEMS,
ACCESS CONTROL SYSTEMS, TELEPHONE SYSTEMS. SERVICING OF PORTABLE AND CARRYING FIRE EXTINGUISHERS.

ПРОЕКТИРАНЕ, ПРОТИВОПОЖАРНО ОБЕЗОПАСЯВАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРЕВАНТИВНИ И ОРГАНИЗАЦИОННИ МЕРОПРИЯТИЯ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ В ОБЕКТИ.
ПРОЕКТИРАНЕ, ИЗГРАЖДАНЕ, ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ, ПОДДЪРЖАНЕ И ОБСЛУЖВАНЕ НА ПОЖАРОГАСИТЕЛНИ СИСТЕМИ, ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛНИ СИСТЕМИ, СИСТЕМИ ЗА ГЛАСОВО УВЕДОМЯВАНЕ, СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДИМ И ТОПЛИНА, ПОЖАРНИ КРАНОВЕ, СИГНАЛНО ОХРАНИТЕЛНИ СИСТЕМИ,
СИСТЕМИ ЗА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ, СИСТЕМИ ЗА КОНТРОЛ НА ДОСТЪПА, ТЕЛЕФОННИ СИСТЕМИ. СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ НА НОСИМИ И ВОЗИМИ ПОЖАРОГАСИТЕЛИ.

УДОСТОВЕРЯВА, ЧЕ СИСТЕМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА НА
IT IS HEREBY CERTIFIED THAT THE OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY MANAGEMENT SYSTEM OF
С ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ / FOR THE FOLLOWING FIELD(S) OF ACTIVITIES
ЗА СЛЕДНИТЕ ОПЕРАТИВНИ СТРУКТУРИ / IN THE FOLLOWING OPERATIONAL UNITS
 
СЪОТВЕТСТВА НА СТАНДАРТ
IS IN COMPLIANCE WITH THE STANDARD

ISO 45001:2018

RINA Services S.p.A.
Via Corsica 12 - 16128 Genova Italy
IAF:18   IAF:19   IAF:28   IAF:34

Първо издание
First Issue 02.09.2021
 
Последна промяна
Revision date 02.09.2021
 
Валидност до
Expiry Date  01.09.2024
 
Kalin Panev
Bulgaria Certification
Head