ПОЛИТИКА ПО КАЧЕСТВО, ОКОЛНА СРЕДА и ЗБУТ


ПОЛИТИКА ПО УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО, ОКОЛНАТА СРЕДА И ЗДРАВОСЛОВНИТЕ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД
Ръководството на „ПроектСервиз Инженеринг“ ЕООД в лицето на Управителя, декларира и поема персонален ангажимент и отговорност да изпълнява следните общи цели на политиката:
• Непрекъснато подобряване на резултатността на интегрираната система за управление (ИСУ) чрез повишаване качеството на разработваните проекти и предоставяните услуги, опазване на околната среда и постигане на здравословни и безопасни условия на труд в процеса на проектите в рамките на обхвата на приложение и определения контекст на дружеството;
• Постигане на стратегическите цели на политиката задаващи основната рамка на конкретните измерими цели по качеството, околната среда и ЗБУТ;
• Максимално задоволяване на потребностите и очакванията на заинтересованите страни;
• Постигане на високо ниво на конкурентоспособност на „ПроектСервиз Инженеринг“ ЕООД, чрез предоставяне на иновативни и достъпни решения за клиентите;
• Изпълнение на дейности по опазване на околната среда, включително предотвратяване на негативните въздействия върху околната среда, причинени от разработваните проекти на дружеството и от административни дейности;
• Осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, които да предотвратяват възможни инциденти, злополуки и заболявания, причинени от основната дейност на дружеството;
• Осигуряване на условия при които проектантите и служителите или техни представители да участват в процесите по взимане на решения свързани със ЗБУТ;
• Спазване на всички приложими за дейността на дружеството български закони, нормативни актове и международни стандарти, свързани с разработваните проекти и предоставяните услуги, с опазване на околната среда и ЗБУТ, както и задълженията по договорите с клиентите;
•  Подбор, обучение и развитие на човешки ресурси за постигане на най-добрите резултати.
Ръководството има отговорността да изисква от всички проектанти служители, и при необходимост от конкретни подизпълнители на „ПроектСервиз Инженеринг“ ЕООД да бъдат добре запознати с целите на настоящата политика. Ще се търсят непрекъснато възможности за подобрения, като се използват показатели за измеримите цели по качеството, околната среда и ЗБУТ, както и определените показатели за измерване на процесите. Настоящата политика ще бъде обект на ежегоден преглед от ръководството за нейната пригодност и е публикувана на интернет сайта на дружеството www.psengineering.bg, за да бъде достъпна за заинтересованите страни.
                                                                                                                   
Дата: 28.06.2021г.    
                                                                                                                           Управител:..................................../ Октай Рафиев /